Navigácia

Obsah

Liečebno-výchovné sanatórium

Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave, na základe

- žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa,

- dohody so zariadením, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu,

- právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,

- právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu sociálno-právnej ochrany deti a sociálnej kurately o uložení výchovného opatrenia, ak ide o denné zariadenie.

LVS je zriadené ako interátne zariadenie s celoročnou prevádzkou.

LVS je špeciálnym školským zariadením v zmysle výchovnej prevencie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov, žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami (poruchami učenia a správania).

Zameriava sa na pomoc deťom, ktoré trpia napríklad dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou, dyskalkúliou, hyperaktivitou, emocionálnymi ťažkosťami a v dôsledku toho majú problémy v učení, resp. i v správaní na svojich kmeňových základných školách.

Súčasťou LVS je plnoorganizovaná základná škola 1.- 9. ročník.

LVS poskytuje deťom celotýždňovú odbornú starostlivosť vrátane víkendov, v priebehu školského roka, s výnimkou obdobia školských prázdnin.

Deti sa vzdelávajú podľa osnov ZŠ, v triedach s výrazne zníženým počtom žiakov /8-10/, pod vedením kvalifikovaných a skúsených učiteľov.

Odborný personál tvoria ďalej špeciálni a liečební pedagógovia, logopéd /korekcia učebných ťažkostí, náprava špecifických porúch učenia/, psychológovia /sledovanie psychického stavu detí, poradenstvo a psychoterapia/, odborní a skúsení vychovávatelia /činnostná terapia, športová a záujmová činnosť, optimalizácia citového vývinu, korekcia miernejších porúch správania/, detský psychiater  a zdravotná sestra.

Súčasťou LVS sú aj športové ihriská, telocvičňa, posilňovňa, keramická a relaxačná miestnosť a herne pre deti.

Za pobyt dieťaťa platia rodičia čiastočnú úhradu, v zmysle príslušných predpisov, ktorého výška sa určuje podľa príjmu a aktuálnej sociálnej situácie rodičov. Rodičia sa podieľajú na úhrade vreckového, cestovných nákladov na MHD, liekov a zdravotného materiálu.

Zriaďovateľom LVS Barca je Okresný úrad Košice 

 

23.06.2021

Dištančné vzdelávanie 1

Dištančné vzdelávanie

Vzdelávanie doma

Detail

20.06.2021

jedálny lístok od 21.06.2021 do 27.06.2021

jedálny lístok od 21.06.2021 do 27.06.2021

jedálny lístok od 21.06.2021 do 27.06.2021

Detail

14.06.2021

Digitálna generácia 2020 1

Digitálna generácia 2020

Názov projektu: ENTER – UMELÁ INTELIGENCIA

Detail

Fotogaléria

05.05.2017

Veselý chodník

Veselý chodník

Pri príležitosti Dní mesta Košice sa žiaci prípravného, prvého a druhého ročníka zúčastnili akcie - Veselý chodník, ktorá sa konala 5. mája 2017. Hlavná ulica ožila farbami, k čomu prispeli aj naši šikovní žiaci. Hneď po príchode sa pustili do práce a kreslili kriedami na tému: Čo by som chcel/a mať vo svojom meste. Nakoniec bol veselý a farebný nielen chodník, ale aj všetci zúčastnení. Na pamiatku dostali kolektívy krásny diplom a od pani učiteliek aj sladkú odmenu.

Detail

05.04.2017

Detská kniha

Detská kniha

Tento rok sme si Svetový deň detskej knihy pripomenuli čítaním úryvku z knihy Gabriely Futovej. Žiaci prvého stupňa LVS nielen príbeh pozorne počúvali, ale sa o ňom aj porozprávali. Následne každá trieda dostala úlohu, výsledkom ktorej bola spoločná kniha o prečítanom príbehu. Veľký štvrtáci a tretiaci do nej prispeli písaným slovom, druháci vyrobili obal, prváci a prípravkári boli na chvíľu ilustrátormi. Každý z nich si zaslúži pochvalu za dobre odvedenú prácu.

Detail

05.04.2017

Divadielko 5.4.2017

Divadielko 5.4.2017

.

Detail

Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3
040 17 Košice-Barca

Tel.číslo: 055/685 51 81
Tel./fax.číslo: 055/685 51 74

E-mail: sanatorium@ke.telecom.skriaditelka@lvsbarca.skzastupkyna@lvsbarca.sk