Navigácia

Obsah

Liečebno-výchovné sanatórium

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave, na základe

- žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa,

- dohody so zariadením, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu,

- právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,

- právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu sociálno-právnej ochrany deti a sociálnej kurately o uložení výchovného opatrenia, ak ide o denné zariadenie.

LVS je zriadené ako interátne zariadenie s celoročnou prevádzkou.

LVS je špeciálnym školským zariadením v zmysle výchovnej prevencie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov, žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami (poruchami učenia a správania).

Zameriava sa na pomoc deťom, ktoré trpia napríklad dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou, dyskalkúliou, hyperaktivitou, emocionálnymi ťažkosťami a v dôsledku toho majú problémy v učení, resp. i v správaní na svojich kmeňových základných školách.

Súčasťou LVS je plnoorganizovaná základná škola 1.- 9. ročník.

LVS poskytuje deťom celotýždňovú odbornú starostlivosť vrátane víkendov, v priebehu školského roka, s výnimkou obdobia školských prázdnin.

Deti sa vzdelávajú podľa osnov ZŠ, v triedach s výrazne zníženým počtom žiakov /8-10/, pod vedením kvalifikovaných a skúsených učiteľov.

Odborný personál tvoria ďalej špeciálni a liečební pedagógovia, logopéd /korekcia učebných ťažkostí, náprava špecifických porúch učenia/, psychológovia /sledovanie psychického stavu detí, poradenstvo a psychoterapia/, odborní a skúsení vychovávatelia /činnostná terapia, športová a záujmová činnosť, optimalizácia citového vývinu, korekcia miernejších porúch správania/, detský psychiater  a zdravotná sestra.

Súčasťou LVS sú aj športové ihriská, telocvičňa, posilňovňa, keramická a relaxačná miestnosť a herne pre deti.

Za pobyt dieťaťa platia rodičia čiastočnú úhradu, v zmysle príslušných predpisov, ktorého výška sa určuje podľa príjmu a aktuálnej sociálnej situácie rodičov. Rodičia sa podieľajú na úhrade vreckového, cestovných nákladov na MHD, liekov a zdravotného materiálu.

Zriaďovateľom LVS Barca je Regionálny úrad školskej správy v Košiciach