Navigácia

Obsah

Liečebno-výchovné sanatórium

Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave, na základe

- žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa,

- dohody so zariadením, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu,

- právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,

- právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu sociálno-právnej ochrany deti a sociálnej kurately o uložení výchovného opatrenia, ak ide o denné zariadenie.

LVS je zriadené ako interátne zariadenie s celoročnou prevádzkou.

LVS je špeciálnym školským zariadením v zmysle výchovnej prevencie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov, žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami (poruchami učenia a správania).

Zameriava sa na pomoc deťom, ktoré trpia napríklad dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou, dyskalkúliou, hyperaktivitou, emocionálnymi ťažkosťami a v dôsledku toho majú problémy v učení, resp. i v správaní na svojich kmeňových základných školách.

Súčasťou LVS je plnoorganizovaná základná škola 1.- 9. ročník.

LVS poskytuje deťom celotýždňovú odbornú starostlivosť vrátane víkendov, v priebehu školského roka, s výnimkou obdobia školských prázdnin.

Deti sa vzdelávajú podľa osnov ZŠ, v triedach s výrazne zníženým počtom žiakov /8-10/, pod vedením kvalifikovaných a skúsených učiteľov.

Odborný personál tvoria ďalej špeciálni a liečební pedagógovia, logopéd /korekcia učebných ťažkostí, náprava špecifických porúch učenia/, psychológovia /sledovanie psychického stavu detí, poradenstvo a psychoterapia/, odborní a skúsení vychovávatelia /činnostná terapia, športová a záujmová činnosť, optimalizácia citového vývinu, korekcia miernejších porúch správania/, detský psychiater  a zdravotná sestra.

Súčasťou LVS sú aj športové ihriská, telocvičňa, posilňovňa, keramická a relaxačná miestnosť a herne pre deti.

Za pobyt dieťaťa platia rodičia čiastočnú úhradu, v zmysle príslušných predpisov, ktorého výška sa určuje podľa príjmu a aktuálnej sociálnej situácie rodičov. Rodičia sa podieľajú na úhrade vreckového, cestovných nákladov na MHD, liekov a zdravotného materiálu.

Zriaďovateľom LVS Barca je Regionálny úrad školskej správy v Košiciach

 

09.12.2022

jedálny lístok od 12.12.2022 do 18.12.2022

jedálny lístok od 12.12.2022 do 18.12.2022

jedálny lístok od 12.12.2022 do 18.12.2022

Detail

02.12.2022

jedálny lístok od 05.12.2022 do 11.12.2022

jedálny lístok od 05.12.2022 do 11.12.2022

jedálny lístok od 05.12.2022 do 11.12.2022

Detail

28.11.2022

jedálny lístok od 28.11.2022 do 04.12.2022

jedálny lístok od 28.11.2022 do 04.12.2022

jedálny lístok od 28.11.2022 do 04.12.2022

Detail

Fotogaléria

05.05.2017

Veselý chodník

Veselý chodník

Pri príležitosti Dní mesta Košice sa žiaci prípravného, prvého a druhého ročníka zúčastnili akcie - Veselý chodník, ktorá sa konala 5. mája 2017. Hlavná ulica ožila farbami, k čomu prispeli aj naši šikovní žiaci. Hneď po príchode sa pustili do práce a kreslili kriedami na tému: Čo by som chcel/a mať vo svojom meste. Nakoniec bol veselý a farebný nielen chodník, ale aj všetci zúčastnení. Na pamiatku dostali kolektívy krásny diplom a od pani učiteliek aj sladkú odmenu.

Detail

05.04.2017

Detská kniha

Detská kniha

Tento rok sme si Svetový deň detskej knihy pripomenuli čítaním úryvku z knihy Gabriely Futovej. Žiaci prvého stupňa LVS nielen príbeh pozorne počúvali, ale sa o ňom aj porozprávali. Následne každá trieda dostala úlohu, výsledkom ktorej bola spoločná kniha o prečítanom príbehu. Veľký štvrtáci a tretiaci do nej prispeli písaným slovom, druháci vyrobili obal, prváci a prípravkári boli na chvíľu ilustrátormi. Každý z nich si zaslúži pochvalu za dobre odvedenú prácu.

Detail

05.04.2017

Divadielko 5.4.2017

Divadielko 5.4.2017

.

Detail

22.03.2017

Svetový deň vody

Svetový deň vody

Svetový deň vody – 22.3. 2017 - si pripomínajú už takmer všetci a my nie sme výnimka. Žiaci 1. stupňa LVS vymysleli hneď niekoľko spôsobov. Prváci si vyrobili kvapky vody, druháci si pripili na zdravie touto vzácnou tekutinou, tretiaci a štvrtáci napísali o vode slohovú prácu.

Detail

21.03.2017

Svetový deň zdravého spánku

Svetový deň zdravého spánku

21. marec 2017 je vyhlásený za Svetový deň zdravého spánku. Žiaci prvého a druhého ročníka sa o dôležitosti spánku nielen niečo naučili, ale si aj vyrobili pomôcky pre lepší spánok. Prváci sa nechali inšpirovať indiánskou tradíciou a vyrobili si lapače snov. Tie zachytávajú nočné mory a nechajú cez svoju sieť prejsť iba sny príjemné. Druháci podporili pokojný spánok výrobou vankúšikov v tvare srdca, ktoré naplnili levanduľou. Jej vôňa upokojuje a uvoľňuje, čo je pre výdatný spánok veľmi dôležité.

Detail

Liečebno-výchovné sanatórium
Tešedíkova 3
040 17 Košice-Barca

Tel.číslo: 055/685 51 81
Tel./fax.číslo: 055/685 51 74

E-mail: sanatorium@ke.telecom.skriaditelka@lvsbarca.skzastupkyna@lvsbarca.sk