Navigácia

Obsah

Na území Slovenska sa zriaďovanie špeciálnych pracovísk začalo v prvej polovici šesťdesiatych rokov. Vznikol Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, psychologické- výchovné kliniky s krajskou pôsobnosťou a pedagogicko- psychologické poradne. Neskôr sa ukázalo, že je potrebné v rámci týchto kliník vytvoriť liečebno- výchovné ústavy ako špecificky vymedzené pracoviská. Stalo sa tak v roku 1967. K ich ustanoveniu výrazne napomohli poznatky získané zo študijných pobytov našich odborníkov v zahraničí, predovšetkým vo Veľkej Británii. 

Cieľom a poslaním týchto ústavov sa stala komplexná liečebno- výchovná starostlivosť o žiakov s narušeným emocionálnym vývinom, resp. s abnormovým vývinom osobností. Takto boli na Slovensku zriadené dva liečebno- výchovné ústavy, a to v Ľubochni-doline, ako oddelenie Krajskej psychologicko- výchovnej kliniky v Banskej Bystrici. Neskôr ako školské zariadenie spadajúce pod odbor školstva, a to so zameraním na narušený emocionálny vývin žiakov mladšieho veku. Druhé zariadenie vzniklo  v Nitre- Kyneku, taktiež pre žiakov mladšieho školského veku. Podstatný podiel na ich vzniku mal doc. PhDr. M. Bažány, CSc. 

Zariadenia tohto typu viackrát zmenili svoje pomenovania: v čase svojho vzniku niesli názov liečebno- výchovné ústavy, v roku 1979 boli premenované na ústavy s liečebno -výchovným režimom. Ich najnovšie pomenovanie je z roku 1996, odkedy nesú názov liečebno- výchovné sanatória

Na východnom Slovensku sa s konštituovaním obdobného zariadenia začalo začiatkom deväťdesiatych rokov. Liečebná pedagogička Mgr. Anna Kalavská prišla do metropoly východného Slovenska z poverenia vtedajšieho Ministerstva školstva, mládeže a športu SR v septembri roku 1991 po šestnásťročnom pôsobení v ústave s výchovno- liečebným režimom Ľubochňa- dolina. Jej úlohou bolo zriadiť a uviesť do života v spolupráci so Školskou správou Košice II. ústav s výchovno-liečebným režimom v krajskom meste vtedajšieho Východoslovenského kraja. Prvým krokom bolo vytvorenie oddelenia s výchovno-liečebným režimom pod spoločným riaditeľstvom Detského výchovného ústavu Košice- Horný Bankov

Do vznikajúceho hornobankovského oddelenia s výchovno- liečebným režimom bolo prijatých prvých 30 detí ako žiakov mladšieho školského veku z Košíc a blízkeho okolia.  Z nich sa sformovali tri výchovné skupiny na denný pobyt, ktorý trval do 17. hodiny. Prvými učiteľmi boli PaedDr. Anna Prosseková, Mgr. Jana Rusnákova, Mgr. Štefan Valentovič. Psychológom bol PhDr. Peter Figula. 

Významný podiel na vzniku zariadenia v Košiciach- Barci mala vtedajšia vedúca oddelenia špeciálneho školstva Ministerstva školstva, mládeže a športu SR, PhDr. Rúth Erdélyiová. Zriaďovacia listina pre samotný Ústav s výchovno- liečebným režimom Košice- Barca bola vydaná dňa 15.5.1992. Právnu subjektivitu ústav získal zmenou zákona. Od 24.7.1996 sa jeho názov zmenil na Liečebno- výchovné sanatórium (LVS) Košice-BarcaNovovznikajúce zariadenie bolo situované v priestoroch po bývalom Výchovnom ústave pre mládež.

V máji roku 1992 sa začali v súčasných priestoroch Liečebno-výchovného sanatória v Košiciach- Barci realizovať prvé stavebné úpravy, ktoré trvali do polovice septembra 1992. Začiatkom októbra 1992 sa začal riadny vyučovací proces. V I. až VII. ročníku sa vzdelávalo približne 50 žiakov. Súčasťou zariadenia bol aj internát, ktorý však v čase otvorenia prevádzky nebol zadaptovaný na plnú prevádzku. Prví klienti boli ubytovaní najprv na I. poschodí, ktoré bolo otvorené 23.11.1992 a na prelome mesiacov marec a apríl roku 1993 bolo otvorené II. poschodie internátu.

V roku 2012 dochádza k zlúčeniu Liečebno-výchovného sanatória Košice- BarcaDiagnostického centra v Košiciach.