Navigácia

Obsah

Úsek odborných činností LVS a DC

Úsek odborných činností tvoria psychológovia, špeciálny pedagóg,  liečebná pedagogička, sociálna pedagogička ako aj zdravotná sestra a sociálna pracovníčka. 

V koordinácii so školou a výchovou mimo vyučovania zabezpečujeme odbornú starostlivosť o deti individuálnou, alebo skupinovou formou.

 

Personálne obsadenie v školskom roku 2023/2024

 

Vedúca útvaru:

• Mgr. Silvia Illés, psychologička

 

Odborní zamestanci:

 • Mgr. Dajana Gajdziková, liečebná pedagogička
 • Mgr. Alica Kopernická, psychologička
 • PhDr. Marek Linha, psychológ
 • Mgr. Mária Olhová, logopéd
 • Mgr. Iveta Verebová, psychologička
 • Mgr. Lenka Zeleňáková, psychologička
 • Mgr. Pavol Ondočko, špeciálny pedagóg
 • Mgr. Monika Wassermannová, sociálny pedagóg 

 

• Viktória Zlacká, zdravotná sestra

• Dagmar Nováková, sociálna pracovníčka 

Aktivity prebiehajúce na úseku odborných činností

Individuálne a skupinové stretnutia s deťmi:

 • Poradenské rozhovory a individuálne sedenia s deťmi
 • Skupinová práca zameraná na  podnecovanie prosociálneho správania, podnecovanie motivácie k zmene, konštruovanie užitočných menších cieľov, tréning spolupráce, techniky sebamonitorovania a sebaposilňovania
 • Inovatívne a kreatívne postupy zamerané na podnecovanie kladného sebaobrazu „Kvet identity“, „Čo všetko viem a neviem, že to viem“...;
 • Individuálne postupy ako „Hľadanie užitočných cieľov“, „Sledovanie týždňa“, „Hodnotenie víkendu doma“, „Prvý polčas v DC“;
 • Odbúravanie agresivity pomocou sebakritického sebahodnotenia, tréningu kooperácie
 • Individuálne stretnutia zamerané na modifikáciu správania s využitím Kids Skills, a motivačných rozhovorov
 • Individuálna hrová terapia u vybraných klientov
 • Biblioterapia
 • Relaxácia v Snoezelen miestnosti
 • Priebežne práca s dvojicou, trojicou v relaxačnej miestnosti – podpora vzťahov, zvládanie silných emócií, prvky autogénneho tréningu a progresívnej svalovej relaxácie, uvoľnenie napätia pri práci s pieskom
 • Tréningový program zvládania náročných situácií KOMPAS
 • Skupinová práca v DC zameraná na zdravé vzťahy, rovesnícky nátlak, a súhlas, bezpečosť na internete, kyberšikanu
 • Práca s triedou zameraná na zlepšenie klímy v triede, posilňovanie sociálnych väzieb, zvládanie impulzivity, tréning spolupráce, rozvoj empatie, komunikačných zručností pomocou spoločných aktivít
 • Cvičenia INPP v prípravnom ročníku a aktivity podporujúce bilaterálnu a senzomotorickú  integráciu
 • Reedukácie zamerané na nápravu čítania, písania, počítania, stimuláciu percepcie, motoriky, rozvíjanie kognitívnych funkcií, tréning pozornosti
 • Práca v keramickej dielni

 

Práca s rodinou:

 • Rodičovské skupiny pre rodičov a deti v prípravnom ročníku- Informatívno- stimulačná skupina
 • Podporno-zážitková skupina rodičov v LVS na témy: Ja ako rodič, Moje zdroje/copingové stratégie, Hranice vo výchove, Určovanie hraníc – praktické postupy I., Určovanie hraníc – praktické postupy II.
 • Rodičovské skupiny v DC- podpora vzťahov medzi rodičmi a deťmi, vzájomná komunikácia
 • Rodinné poradenstvo – sprostredkované materiály s podnetmi k výchove, ponúkanie komunikačných úloh pre posilnenie vzťahu, aj online podľa potreby a možností

 

 

 

Aktuálne infomácie  a spracované prednášky najdete na: http://adhd-rodinne-poradenstvo.webnode.sk/