Navigácia

Obsah

Učenie s radosťou

Realizáciou projektu zaštíteným známym citátom J. A. Komenského Nech všetko plynie dobrovoľne, nech sa nič nedeje násilne sa v košickom liečebno-výchovnom sanatóriu zaoberá tím vysokoškolsky vzdelaných špeciálnych a liečebných pedagógov (učiteľov a vychovávateľov) spolu so skupinou psychológov (diagnostikov a terapeutov), ktorého cieľom je:

- zefektívniť komplexnú starostlivosť o žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami,

- vytvoriť týmto žiakom nové, optimálne edukačné a motivačné prostredie pre ďalšie vzdelávanie.

V podstate ide o realizáciu Operačného programu Vzdelávanie opatrenie 3.2, zameraného na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami. Pozostáva z dvoch hlavných aktivít:

- Aktivity 1.1 Korektívne učenie s radosťou

- Aktivity 2.1 Zručnosti liečia

Aktivita 1.1 Korektívne učenie s radosťou

Aktivita 1.1 Korektívne učenie s radosťouAktivita sa realizuje počas dopoludňajšieho vyučovania. Je určená pre žiakov primárneho vzdelávania a žiakov 5. a 6. ročníka. V pozornosti je teda veková kategória s ešte nezrelým centrálnym nervovým systémom (CNS), ktorá má dostatočné predpoklady na prijímanie informácií a možnosti zmien v CNS. Je to vek, keď je najvhodnejšie začať s korekciami pri nesprávnom vytváraní či pestovaní vzťahu ku škole a k samotnému vzdelávaniu.

Práve u žiakov mladšieho a stredného školského veku je najväčší priestor na vytváranie pozitívnych postojov ku vzdelávaniu vôbec. Korektívne učenie s radosťou je zamerané na uľahčovanie vzdelávania tak, aby sa žiaci v škole učili s radosťou.

Na samotné uskutočnenie projektových cieľov bola zriadená špeciálna učebňa s modernou didaktickou a audiovizuálnou technikou, obsahujúcou kreatívne softvéry. Na snímke sú žiaci IV. ročníka a špeciálni pedagógovia Mgr. I. Sándorová a PaedDr. V. Winter.

Ciele aktivity

Ciele aktivityAktuálne prieskumy hovoria, že okolo 60 percent detí sa v škole buď nudí, alebo sa učí s nechuťou či nevôľou. Aktivita Korektívne učenie s radosťou je výsledkom vzájomnej spolupráce interných špeciálnych pedagógov, psychológov, učiteľov, vychovávateľov a logopéda. Inovovanými cvičeniami a tréningami sa táto aktivita zameriava na:
- uľahčenie vzdelávania,
- zlepšenie terapií a komunikačných zručností žiakov,
- ovplyvňovanie deficitov pozornosti zdravotne znevýhodnených žiakov,
- dosiahnutie korekcie nedostačivých psychických funkcií.

Počas edukačného a reedukačného procesu sa prihliada na jednotlivé zdravotné obmedzenia vybranej skupiny žiakov.

Žiaci na základe pozitívnych podnetov a zážitkového učenia by mali skorigovať svoj vzťah ku vzdelávaniu tým, že budú lepšie motivovaní na prácu v triede a ďalšie vzdelávanie. Na snímke špeciálny pedagóg ujo Vilko.

Prínosy aktivity

Prínosy aktivityKorektívne učenie s radosťou nepozná vzdelávanie pod tlakom, ktoré je často sprievodným javom na vyučovaní vo väčšine základných škôl. To žiaci dôverne poznajú zo skúseností získaných z bežných školských situácií.

Na vyučovacích hodinách sa sledujú zmeny postojov žiakov ku školskej práci aj s následnou zmenou v oblasti motivácie a úmyselnej pozornosti.

Prínosy aktivity- Na riešenie dysgrafického deficitu sa vyžívajú inovatívne techniky výtvarného charakteru, ako je maľovanie prstovými farbami, maľovanie na sklo, modelovanie z hliny či iných modelovacích materiálov, skladanie papierových predlôh, uvoľňovacie cvičenia na koordináciu pohybov a cvičenia na jemnú a hrubú motoriku.

Učenie s radosťou je aj relaxačným učením.

Prínosy aktivity- Na riešenie dyslektického deficitu sa prioritne aplikuje zážitkové učenie technikou splývavého čítania Sfumato, ktorého základom je fonematické uvedomovanie spojené s tréningom fonematického uvedomovania.

Korektívne učenie s radosťou nepozná napätie, neistotu, úzkosť, strach zo zlyhania.

Prínosy aktivity- Na riešenie dysortografického deficitu sa vyžívajú napríklad techniky hudobného, pohybového charakteru, farebné, tvrdé, mäkké kocky, inovatívna metóda Ali, Oli, Uli, bábková dramatizácia, využitie muzikoterapie, rozvíjanie zvukovej percepcie pomocou stavebnicových kociek, bzučiaka apod.

- Na riešenie dyskalkulického deficitu sa využíva celý rad inovatívnych prvkov.

Pri korekci deficitov, napríklad pri chápaní pojmu čísla, číselného radu, taktiež v priestorovej či časovej orientácii sa používajú aj počítačové programy.

Prínosy aktivity

Učenie s radosťou má bezbariérový edukačný a motivačný charakter vo vzdelávaní.

Očakávané efekty

Aktivitou Korektívne učenie s radosťou by sa mali korekciou porúch učenia, pozornosti a aktivity dosiahnuť minimálne tieto efekty:

- zlepšenie celkového kognitívneho a osobnostného profilu žiakov so zdravotným znevýhodnením,

- zvýšenie predpokladu na kvalitnejšiu edukáciu vybranej skupiny žiakov s perspektívou rovnocennejšieho spoločenského a profesionálneho uplatnenia,

- dosiahnutie silnejšie potenciálu pre primárnu prevenciu v oblasti sociálno-patologických javov.