Navigácia

Obsah

Diagnostické centrum

V zmysle § 121 školského zákona, ods. 1 diagnostické centrum poskytuje diagnostickú, psychoterapeutickú, výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom na základe žiadosti zákonného zástupcu; dohody so zariadením, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu; predbežného opatrenia súdu podľa osobitného predpisu, rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia. Zameriava sa na špeciálnopedagogickú diagnostiku s cieľom zistenia aktuálneho stavu vzdelanosti a reedukácie, vedomostí, zručností, schopností a návykov a na určenie vhodných postupov vedúcich k ich náprave (§ 3 vyhlášky č. 323/2008 MŠ SR o špeciálnych výchovných zariadeniach).

Diagnostické centrum sa zriaďuje pre najviac šesť diagnostických skupín ako internátne zariadenie s nepretržitou prevádzkou (§ 121, ods. 9 školského zákona).

V diagnostickom centre sa zriaďuje záchytné oddelenie, v ktorom riaditeľka umiestni dieťa pohybujúce sa nepovolene mimo zariadenia, do ktorého bolo umiestnené podľa § 121 ods. 1 a § 122 ods. 2. Súčasťou záchytného oddelenia je karanténna miestnosť. Deti umiestnené v záchytnom oddelení zriadenom podľa § 121 ods. 4 zákona tvoria jednu diagnostickú skupinu (§3, ods.5 vyhlášky č. 323/2008 MŠ SR o špeciálnych výchovných zariadeniach).

S účinnosťou od 01.01.2012 je diagnostické centrum súčasťou liečebno-výchovného sanatória (Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2011-15596/37358:2-923/DIC zo dňa 12.10.2011 o zaradení do siete, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 11.11.2011 a Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine č. 2008/00159-4 zo dňa 1.9.2008 Liečebno-výchovného sanatória, Tešedíkova 3, Košice-Barca).

Vzdelávanie detí umiestnených v diagnostickom centre sa uskutočňuje v Základnej škole pri LVS podľa školského vzdelávacieho programu ISCED 2 s prihliadnutím na medzery vo vedomostiach detí, ich individuálne tempo a vzdelávacie možnosti. Pre výchovu a vzdelávanie žiakov diagnostických tried  ZŠ pri LVS platia všetky ustanovenia uvedené v štátnom vzdelávacom programe.