Navigácia

Obsah

Cvičenia poznávacích procesov

Pravidlá cvičenia /obsah podľa pokynov špeciálneho pedagóga/

- stačí 5-10 minút, denne, vytrvalo približne 2-3 mesiace

- vytvoriť pohodu

- pri známke nepozornosti nácvik prerušiť, vrátiť sa po chvíli

- postupne zvyšovať náročnosť po zvládnutí predchádzajúcich cvičení

- motivovať dieťa k práci, hrové aktivity, súťaž

- oceniť aj drobné kroky /nájsť si vždy niečo na pochválenie, nepoužívať slovo nie, zle, ale stop, ešte raz sa pokús, je to lepšie, vidím, že si sa snažil../ nezabudnúť na dôležitosť zážitku úspechu a možnosť zvládnutia svojich ťažkostí

- tolerovať pomalé tempo práce, nepresnosti a nevyrovnanosť vo výkonoch

- získať pre spoluprácu aj rodičov

- krátkodobé ciele, povzbudzujúce výroky – toto bude pre teba hračka

Cvičenia sluchového vnímania /podpora čítania, diktátov../:

- rozdeliť vetu na slová, určiť poradie, počet, prvé a posledné

- deliť slová na slabiky a hlásky, určiť ich poradie, počet, prvú a poslednú hlásku, vedieť či sa istá hláska vyskytuje v slove, vymýšľať slová s danou hláskou – začína sa , končí na, na druhom mieste v poradí je...povedať koľko hlások má slovo

- rozpoznať vyhláskované slovo /v prípade potreby začať od slabík, dvojslabičné slovo s otvorenými slabikami - ruka, jednoslabičné slovo so zatvorenou slabikou - pes, trojslabičné slovo s otvorenými slabikami - koleso, dvojslabičné slovo s 1 zatvorenou slabikou – bubon, taška.../ r-u-k-a, k-o-l-e-s-o

- tvorenie slov zámenou hlásky, slabiky /mak-rak-vak/, pridávaním či uberaním hlások, slabiky

- tvorenie slov z poprehadzovaných slabík, písmen

- pri čítaní príbehu dieťa reaguje dohovoreným pohybom na počutie dohovoreného slova /farby, slovo kráľ, zvieratá../

- pri čítaní príbehu zámerne meníme slová v známom texte /Modrá Čiapočka, niesla v košíčku cvičky.../

- vymýšľame slová s rovnakým základom – ryba, rybár, rybník..

- dospelý hovorí dvojice rovnakých a podobných slov, dieťa označí či sú rovnaké, alebo v čom sa odlišujú

- dospelý hovorí slová, dieťa určuje prítomnosť a pozíciu dohodnutej hlásky

- v slovách určujeme tvrdú, mäkkú hlásku d-ď, t-ť..začíname s rozlišovaním na začiatku slova, na konci a potom uprostred

- podobne s rozlišovaním znelých a neznelých spoluhlások

- po sluchovom zvládnutí cvičíme v písanie /tvrdej, znelej, mäkkej, neznelej spoluhlásky, dlhej samohlásky../ najprv v doplňovacích cvičeniach, potom ako diktát po predchádzajúcej sluchovej príprave /rozložíme si slovo na hlásky, zdôrazníme mäkčeň. dĺžeň

- označujeme krátku a dlhú samohlásku v texte, grafickými značkami slabiky /krátka slabika – bodka, dlhá slabika – čiara/ a triedime slová podľa udanej schémy / - . . , . - , . ./

- vymýšľanie slov podľa danej schémy / - . . písmeno/

- reprodukcia rytmu tlieskaním, ťukaním, vytlieskávanie rytmu piesne

- slovné hry s doplňovaním slov do vety: Mama kúpila...

- vytlieskávanie slabík v slove, vo vete

- zapamätať si riekanky, básničky, zaujímavé výroky /rytmus, rým/

- podľa počutej inštrukcie vykonať/naraz povedané dva – tri pokyny/ a dodržať postup zadania /poradie pokynov/

Cvičenia sluchovej analýzy, syntézy

Vždy dodržať postupnosť, začať od slov /prípadne od slabík/, ktoré dieťa ešte dokáže analyzovať, alebo poskladať z počutých hlások. Dieťa postupne sa učí pracovať so slovami zvyšujúcej sa náročnosti /po bodoch/, v nácviku prechádzame ku ďalšiemu typu slov len vtedy, ak zvláda analýzu a syntézu daného bodu /napr. v 2. bode zvládne slová, postupujeme k slovám v bode 3/

1. slabiky ma, lo, pe... op, al, em...

2. dvojslabičné slová/spoluhláska a samohláska/: ruka, pero, misa

3. dvojslabičné slová : áno, eso, ucho, aby

4. slová so zatvorenou slabikou: dom, pes, žiak

5. dvojslabičné slová: hlava, kruhy, zbiera,

6. trojslabičné slová: ovocie, akoby, okolo, Irena

7. trojslabičné slová: rodina, jahoda, palica

8. kombinácie: obed, sused, Adam, účet

9. kombinácie: taška, búrka

10. kombinácia v trojslab. slove: výrobok, pekáreň

11. dve zatvorené slabiky: balkón, parník, sedliak

12. zložitejšie slová: vlak, zrnko, pstruh, srdce, prsteň, jablko, brzda

13. niekoľkoslabičné slová: prisťahovalec, drevorubač, okoloidúci, dlhotrvajúci

14. podobné slová: pec-vec, schody-zhody, bohatá-rohatá, zapísal-zasypal, trojka-sojka

15. slová s inverziou hlások: kos-sok, syr-rys, sen-nes, mat-tam

Cvičenia zrakového vnímania /podpora rozlišovania písmen, písania, čítania, diktátov, matematiky../:

- hľadáme rôzne objekty, detaily napr. pri pohľade z okna, v izbe

- hľadanie obrázka v spleti čiar, prekrývajúcich sa obrazcov, slov

- vyfarbovanie plôch podľa daných značiek

- vyhľadávanie písmen v texte

- triedenie predmetov podľa danej vlastnosti

- hľadanie odlišností, rovnakosti dvoch obrázkov v dvojici, skupine podobných

- dokresľovanie obrázkov, písmen, skladanie z častí – obrázky, písmená, slová

- hry pexeso, Čo na stole pribudlo /zmenilo sa, stratilo sa/? do 8ks

/Dospelý pomáha, ak o každom predmete povieme komu patrí, na čo sa používa..., kreslenie hľadaných predmetov, napovedanie prvej hlásky, napísanie prvej slabiky.../

- rozlišovanie inverzných obrázkov – rovnaké aj stranovo prevrátené /hry s predmetmi/, dokresľovanie rovnakého a obráteného obrazca

- vyhľadať rovnaký, odlišný predmet v skupine

- dokresľovanie obrázkov podľa osi súmernosti, v štvorcovej sieti

- hra Na sochy, Na zrkadlá

- dieťa so zaviazanými očami sa má dotknúť rovnakého miesta na svojom tele, kde sa ho predtým dotkol dospelý

- pojmy hore/dole, vpravo/vľavo, vpredu/vzadu, pred/za, medzi, vedľa... umiestňovanie predmetov podľa pokynov, kreslenie značiek na papier podľa pokynov

- skladanie častí geometrických tvarov

- sledovať očami pohybujúce sa objekty, gúľanie očami... bez pohybu hlavy, vymenovať rad predmetov postupne zľava doprava

- rozhovor o obrázkoch s dejom príbehu postupne zľava do prava podľa

- zostaviť obrázky s dejom príbehu podľa dejovej línie

- sledovanie labyrintu, prepletených čiar prstom, ceruzkou, spájanie obrázkov

- obkresľovanie línie obrázkov cez priesvitný papier, po bodkách

- kreslenie v štvorcovej sieti, dokresľovanie polovice, zväčšovanie

- modelovanie, obkresľovanie písmen tlačených, písaných

- ukladanie predmetov podľa vzoru, vytváranie vzorov, doplňovanie chýbajúcich častí vzoru, vyfarbovanie daných okienok v štvorcovej sieti

- písanie písmen, slov do krupice, piesku, obkresľovanie veľkých predpísaných písmen a slov

- Pri práci s obrázkami začať najprv s jednoduchými, postupne prechádzať k zložitejším s väčším množstvom detailov.

 

Spracovala: Mgr. Slavíková

Literatúra: Pokorná - Teorie nápravy poruch učení, Zelinková - Dyslexia v predškolskom veku, Blažková – Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy