Navigácia

Obsah

Charakteristika žiakov

V diagnostických triedach Základnej školy pri LVS sa vzdelávajú deti s poruchami správania, ktoré nie je možné odstrániť ambulantnou starostlivosťou, ani opatreniami v rodine a škole. Ako pridružené sa môžu vyskytnúť vývinové poruchy učenia, porucha aktivity a pozornosti, narušená komunikačná schopnosť, ale aj mentálne postihnutie.

 

V  medzinárodnej klasifikácii chorôb sú poruchy správania detí definované ako opakujúci sa a trvalý (v trvaní najmenej 6 mesiacov) vzorec disociálneho, agresívneho a vzdorovitého správania, ktoré porušuje sociálne normy a očakávania primerané veku dieťaťa (napr. krádeže, bitky, krutosť voči ľudom a zvieratám, opakované klamstvá, záškoláctvo, úteky z domova). Poruchy správania sa delia v MKCH na socializované, keď má dieťa primerané väzby v rodine i mimo nej, a na nesocializované, kedy v podstate akékoľvek hlbšie vzťahy a hlavne vzťahy k vrstovníkom chýbajú. Niekedy sa k tomu pridružuje kritérium agresivity (delenie na agresívne a neagresívne formy porúch správania) a aj väzba na prostredie, pretože u niektorých detí dochádza k prekračovaniu sociálnych noriem napr. len v rodine.

 

Z  hľadiska problémov, ktoré sa najčastejšie prejavujú v procese výchovy a vzdelávania a ktoré majú vplyv na školský výkon žiaka, sú poruchy správania teoreticky rozdelené na dve skupiny:

 

1. špecifické (vývinové) poruchy správania, ktorých prvotnou príčinou sú drobné poškodenia neurologického charakteru, resp. biochemické zmeny CNS, následkom sú poruchy v oblasti emocionálneho vývinu, motoricko-percepčnej oblasti a v rozvoji poznávacích funkcií - hyperkinetické poruchy - sú charakterizované raným začiatkom, kombináciou nadmerne aktívneho, zlého ovládania správania a výraznou nepozornosťou a neschopnosťou trvale sa sústrediť na danú úlohu. Tieto črty sa objavujú vo všetkých situáciách a sú trvalé. Zahŕňame sem poruchy aktivity a pozornosti a hyperkinetickú poruchu správania.

2. poruchy správania prvotne zapríčinené nevhodnými výchovnými vplyvmi alebo  nedostatočnou, či nesprávnou výchovou, ktoré sa prejavujú:

- problémami v adaptácii na základe nedostatočne utvorených alebo nesprávne utvorených návykov a spôsobilostí (tzv. dificility)

- asociálnym až antisociálnym postojom a konaním jedinca (poruchy správania disociálneho charakteru)