Navigácia

Obsah

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

Výchova a vzdelávanie  detí v DC sa uskutočňuje podľa ŠVP a ŠkVP v zmysle § 5, ods. 3 a 4, písm. a) a b), § 6 a 7 zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  doplneného vzdelávacím programom pre žiakov s poruchami správania.

 

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je zistiť úroveň vedomostí dieťaťa a prispôsobiť všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých oblastiach individuálnym osobitostiam detí  s poruchami správania. Vo vyučovaní si môže pedagóg prispôsobiť dĺžku a štruktúru vyučovacej hodiny flexibilne, zohľadňujúc psychický stav detí. Dôraz kladieme na osvojenie si vhodného učebného štýlu pre žiakov a zmenu vzťahu k učeniu, reedukáciu a korekciu porúch učenia a správania, tréning zmierňovania agresivity a impulzivity.

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ zohľadňuje špecifiká osobnosti a poznávacích procesov žiaka, ktoré môžu byť prítomné: ťažkosti pri niektorých myšlienkových operáciách; pomalé tempo zapamätávania a narušenia pamäti, motorická instabilita, nedostatky vo vývine psychomotorických zručností, znížená miera koncentrácie a vytrvalosti pozornosti, neadekvátne emocionálne reakcie, zvýšená unaviteľnosť, nerovnomerné výkony a i.

 

Ďalšími cieľmi sú:

– Prepájanie témy v školských úlohách s problémami reálneho života.

– Využívanie rôznych metód pri získavaní vedomostí, rozvíjanie hlbšieho porozumenia textu.

– Zavádzanie nových foriem a metód práce.

– Skvalitnenie spolupráce s rodičmi, verejnosťou a inými školami.

Špecifickými cieľmi sú:

- špeciálnopedagogická diagnostika stavu vzdelanosti, vedomostí, zručností, návykov a vývinu vlastností osobnosti,

- reedukácia narušeného vývinu vlastností osobnosti vo vzťahu k učeniu, správaniu, práci a narušeného psychosociálneho a emocionálneho vývinu,

- stanovenie prognózy vzdelávania.