Navigácia

Obsah

Prejavy vývinových porúch učenia

Pre deti s vývinovými poruchami učenia bývajú časté ťažkosti vo vykonávaní presných úloh, alebo v iných aktivitách:

- vymenovanie dní v týždni, mesiacov v roku, abecedy...

- určovanie presného času podľa hodín

- postup jednotlivých činností, na seba naväzujúce kroky

- problémy s pravo-ľavou orientáciou

- neplynulé /chybné/ očné pohyby, užšie zorné pole

- oneskorenie vývinu reči, ťažká a namáhavá artikulácia, problémy v obratnosti mikromotoriky hovoridiel

- nemotornosť, ťažkosti s rytmom pri tanci, hre na hudobný nástroj, loptových hrách, častejšie náhodné úrazy

- nevyspelosť sluchového vnímania – rozlišovanie, analýza, syntéza

- nepresnosť zrakového vnímania, nespoľahlivá a slabá zraková pamäť

- ťažkosti s koncentráciou pozornosti, ľahká rozptýliteľnosť

- hyperaktivita /nadmerne aktívne/, prípadne hypoaktivita /nadmerne pasívne/

- ťažkosti pri spájaní písmen do slabiky, slova, zamieňanie písmen

- neúhľadný zápis, ťažkosti s dodržaním tvaru písmena

- veľa chýb v zápise – chýbajúce písmená, zámeny písmen, nepíše dĺžne, mäkčene

- neporozumie slovnú úlohu v matematike

- nevie správne zapísať čísla, dlho potrebuje pomoc prstov pri operáciách

- ťažkosti s osvojovaním si a používaním násobilky

- nevie sa naučiť násobilku, dlho mu trvá, kým vypočíta a často sa mýli

- ťažkosti s geometriou, orientáciou na mape, v cestovnom poriadku, v priestore – „stratí sa“

Prejavy dyslexie:

- pomalé a ťažkopádne čítanie

- chybné čítanie slabík a slov

- vynechávanie, pridávanie písmen, jedného, viacerých

- hádanie a domýšľanie slov podľa počiatočných písmen, slabiky

- chybné opravovanie prečítaného

- nedodržiavanie interpunkčných znamienok /dĺžne, mäkčene, bodky/

- rýchle čítanie, bez porozumenia čítaného textu, dieťa nedokáže povedať o čom čítal /počúval čítané/, nepostrehne súvislosti, vzťahy

- zámeny písmen, ktoré sú tvarovo podobné b-d, p-q, k-h, t-j, t- f, m-n, E-F, e-o..

- zámeny písmen zvukovo podobných t-d, s-z-c, h-ch..

- zámeny samohlások

- zámeny zrkadlovo symetrických písmen a-e, b-d, t-j,z-s

- zámeny poradia písmen, aj celých slabík v slove šíp-píš, tašky-šatky

zámeny iných písmen n-p, r-v..

Prejavy dysgrafie a dysortografie

- neúhľadný zápis písmen, pri prepisovaní slova ešte horší zápis

- pomalé tempo písania

- nerovnako veľké písmená, rôzny sklon písmen, nepíše na riadok

- zámeny písmen, podobne ako v prejavoch dyslexie

- zo slov vypadávajú písmená pri písaní

- nedokáže rozpoznať hranice slov, píše slová spolu, alebo ich nelogicky rozdeľuje

- kŕčovité držanie pera, malý rozsah pohybu zápästia, nesprávne držanie pera, silný tlak písacej potreby

- nezapíše správne bodky, dĺžne, mäkčene...

- vie pravidlá pravopisu, ale pri písaní ich nedokáže používať

- výraznejší rozdiel v kvalite písania ak má obmedzený čas na zápis, menej chýb, ak pracuje v pohode, bez časového limitu

Prejavy dyskalkúlie

- nevie správne zapísať čísla, zamieňa si tvarovo podobné čísla, nechápe rad čísel /vzostupný aj zostupný/, nesprávne číta aj zapisuje viacciferné čísla

- nechápe pojem číslo, nevie slovne vyjadriť počet ukazovaných predmetov, správne porovnať skupiny predmetov

- zámeny matematických operácií, nechápe matematické symboly

- ťažko sa orientuje v prechodoch cez desiatku, stovku,... nedokáže urobiť rozklad čísel, a opačne

- nedokáže doplniť postupnosti, matematických radoch - nájsť vzájomné vzťahy medzi číslami

- nevie sa zorientovať v číslach, v ktorých na niektorých pozičných hodnotách sú nuly

- dlho potrebuje pomoc prstov, názoru pri operáciách

- ťažko sa učí odčítanie s prechodom cez desiatku

- ťažkosti s osvojovaním si a používaním násobilky

- nevie sa naučiť násobilku, dlho mu trvá, kým vypočíta a často sa mýli

- nechápe operáciu delenia, vysoká chybovosť /zvládnutá násobilka/

- nedokáže počítať spamäti

- problematický zápis čísel pod seba /do stĺpcov/ a operácie s nimi

- nedokáže riešiť zložené úlohy /potreba udržať v pamäti čiastkové výsledky/

- nedokáže si slovné zadanie prečítať, porozumieť, previesť úlohu do systému čísel

- pomalá automatizácia čiastkových krokov

- ťažkosti s geometriou

- problémy s orientáciou na mape, v cestovnom poriadku, encyklopédii a pod.

 

 

Spracovala: Mgr. Slavíková

Literatúra: Zelinková – Poruchy učení, Simon – Dyskalkúlia, Blažková – Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy