Obsah

Pred vstupom do školy

Krátky súhrn činností, ktorým by sme sa mali venovať pred vstupom do školy

- od dieťaťa vyžadujeme jasnú a presnú výslovnosť

- vedieme dieťa k tomu, aby kľudne a pozorne počúvalo predčítanú rozprávku, príbeh a porozprávame sa o nej

- vyžadujeme, aby hneď vhodne reagovalo na danú úlohu a dôsledne sledujeme ako ju vykonáva

- sústredíme dieťa na vykonávanú prácu a nedovolíme, aby sa zapodievalo vedľajšími vecami, činnosťami

- zvykáme dieťa na to, aby denne plnilo drobné úlohy pri domácich prácach

- dbáme, aby dieťa ukončilo začatú hru, začatú prácu

- vedieme ku tomu, aby dieťa poukladalo hračky, ceruzky, po jedle svoj príbor a taniere

- pri hre a na vychádzke ho usmerňujeme, aby si všímalo zvieratá, kvety, aby sa učilo pozorovať zmeny okolo seba

- učíme dieťa pozdraviť, poprosiť, poďakovať

- zvykáme ho na pevný režim vstávania, jedla, večerného spánku v určitú hodinu

- naučíme ho meno, priezvisko, adresu, mená rodičov a súrodencov

- naučíme ho samostatnosti v obliekaní, prezliekaní do cvičebného úboru a zaviazať si šnúrky topánok

- učíme ho poznávať farby, kresliť ceruzkami, maľovať štetcom vodovými farbami, strihať po línii, grafomotorické cvičenia /kruhy, ovály, dolné oblúky, horné oblúky, osmičky, ostré zuby, labyrinty, lastovičky/

- učíme ho spoločne odriekavať básničky, riekanky, vedieť vystupovať pred kolektívom

- naučíme ho samostatnosti v hygiene

- učíme podriadiť sa práci v skupine, plniť požiadavky skupiny, nedožadovať sa sústavne pozornosti dospelého, vedieť odložiť svoje prianie, vzdať sa na čas svojich osobných potrieb prospech spoločných cieľov

- cvičíme potlačovať svoju afektivitu, nereagovať impulzívnych výbuchom, plačom v prípade nezdaru, učíme ho zlosť regulovať a ventilovať skôr slovnými prejavmi

- malo by pracovať na úlohe, aj keď nie je pre neho príťažlivá

- postupne učiť dieťa chystať si veci na nasledujúci deň

Cvičíme zrakové vnímanie

- rozlišovať geometrické tvary a pomenovať ich

- poznať niektoré písmená a číslice

- poznať farby

- skladať a rozkladať obrázky a fotky rozstrihané na časti

- skladať a rozkladať časti stavebníc, puzzle, mozaiky

- rozlišovať a vyhľadávať rovnaké predmety /z hromádky vybrať určené tvary/

- vyhľadať veci, ktoré podľa napr, tvaru, farby.. nepatria do skupiny

- vyhľadávať rozdiely na zdanlivo rovnakých obrázkoch

- vyhľadávanie vecí ukrytých na obrázku

- hľadať rovnaké a rozdielne obrázky, odlíšiť rozdielny obrázok medzi rovnakými

Na rozvoj priestorovej orientácie

- prechádzať obrázkovými bludiskami

- vyhľadávanie a určenie miesta nejakej veci v miestnosti, na obrázku, hračke, aj v reáli s určovaním zmeny ich postavenia v priestore

- vyhľadávanie vecí na obrázku s pojmami hore, dole, vpredu, vzadu, uprostred

- určenie polohy na sebe a na druhom človeku

- popis cesty do obchodu, parku s pojmami vpravo, vľavo

Cvičíme sluchové vnímanie

- malo by poznať prvé písmeno v slove

- cvičiť rozklad slov na hlásky a naopak skladanie slov z vyslovených hlások

- rozlišovanie zvukov /so zaviazanými očami reálne zvuky predmetov/

- poznávanie hudobných nástrojov, prírodných zvukov

- napodobovanie rytmu tlieskaním, riekanky, básničky

- hľadanie predmetu podľa zvuku

- hádanky čo takýto zvuk vydáva, hry na slepú babu

- hádanky ktorou hláskou začína a ktorou sa končí dané slovo

- slovný futbal na hlásky /ananás – spolu – ucho – o../

- vymýšľanie slov s určenou prvou hláskou, slabikou

- vyhľadať predmety v miestnosti, ktorých názov začína danou hláskou, slabikou

Logické myslenie

- jednoduché príklady Kúpili sme 4 jablká. Jedno si zjedol. Koľko ostalo?

Pamäť

- má si pamätať vetu s 8 slovami a doslova ju zopakovať

- má vykonať činnosti podľa 3 naraz vyslovených zadaní

- básne, piesne, pexesá /aj písmenkové/

- vymýšľať a rozprávať príbehy, hádanky

Reč

- dieťa by malo vyslovovať všetky hlásky, toleruje sa ešte výslovnosť r

- bohatá slovná zásoba 10 – 14 tisíc slov

- zvládať gramatické javy reči – skloňovanie, časovanie v slovnom prejave, slová vo vete skladať v správnom poradí

- niekoľkými vetami /6-7/ rozprávať o svojej rodine, trávení voľného času, záujmoch

Grafomotorika

- správne držanie ceruzky, postavenie prstov /ceruzka položená na prostredníku, pridržiavaná ukazovákom a palcom/,  2 – 3 cm vzdialenosť od hrotu

- vedieťa nakresliť geometrické tvary

- kresba postavy s detailami, rozoznateľné a proporčne rozlíšené časti tela /všímať si detaily v reáli a správne ich umiestňovať/

- striedať písacie materiály

- pred kresbou uvoľňovacie cvičenia /krúženie a kývanie zápästím, predlaktím, celou rukou, hýbanie prstami v rozsahu ich pohybu, zdravenie sa prstov.../, často kresliť na veľkú plochu

- vyfarbovanie plôch bez presahovania za líniu, alebo nedosahovania línie