Navigácia

Obsah

Zameranie školy a stupeň vzdelania

V diagnostických triedach sa v priebehu školského roka striedajú deti, ktorých špecifikom je záškoláctvo, negatívny postoj ku škole a pedagógom, nedostatočná motivácia k učeniu, okrem porúch správania prítomný syndróm ADD, ADHD. Z uvedeného dôvodu je potrebné zistiť úroveň vedomostí dieťaťa, jeho správania a vytvárať vzdelávací, výchovný, terapeutický a resocializačný program pre každé dieťa. Pozornosť je nevyhnutné zamerať na doplnenie zameškaného učiva, špeciálno-pedagogickými metódami zmeniť vzťah detí ku škole, k učiteľom, hodnotením správania podľa platného hodnotiaceho systému deti motivovať, regulovať. Podnietiť záujem o učenie a sebavzdelávanie. Stanoviť prognózu vzdelávania dieťaťa. Na základe uvedených skutočností vypracovať individuálny reedukačný program, ktorého cieľom je diagnostika problémového správania, stanovenie stratégie riešenia problémov, ktorá vedie k reedukačnému procesu. IRP je počítačovou aplikáciou a pozostáva z elektronického dotazníka. Po jeho vyplnení je vyhodnotený v podobe čiarového grafu a slúži pre prípravu IRP porád, na formulovanie výchovných cieľov pre 6-týždňové obdobie, je podnetom na diskusii o dieťati.

 

Oblasti osobnosti v dotazníku:

- výkonové vlastnosti (schopnosti, vedomosti, zručnosti, návyky, tvorivosť),

- vzťahovo-postojové a charakterové vlastnosti (názory, postoje, mravné vlastnosti),

- sociálne väzby,

- sebaregulácia,

- emocionálno-dynamická oblasť (emocionálna zrelosť, empatia, citové väzby)

- vôľové vlastnosti (cieľavedomosť, vytrvalosť, samostatnosť, sústredenosť),

- motivačné vlastnosti (záujmy, potreby, ašpirácie, životné ciele)

 

- Na vypĺňaní online IRP dotazníka sa podieľajú triedny učiteľ, vychovávatelia. Vyhodnocuje ho psychológ.