Navigácia

Obsah

Vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

Diagnostické centrum LVS nevydáva vysvedčenie. Kmeňovej škole zasiela návrh na súhrnné hodnotenie a klasifikáciu žiaka v tých predmetoch, v ktorých sa vzdelával počas pobytu v Diagnostickom centre LVS.

 

Ak žiak navštevoval školu pri zariadení nepretržite viac ako tri mesiace pred koncom hodnotiaceho obdobia, kmeňová škola preberá návrh na celkové hodnotenie zo školy pri zariadení v tých predmetoch, ktoré sa v nej vyučoval. Návrh je pre kmeňovú školu záväzný. Zasiela sa po prerokovaní v pedagogickej rade školy pri zariadení najneskôr 14 dní pred termínom vydávania vysvedčenia.

 

V prípade kratšieho pobytu sa v kmeňovej škole prihliada na priebežné hodnotenie a klasifikáciu v škole pri LVS.