Navigácia

Obsah

Kto sme?

CŠPP v Liečebno-výchovnom sanatóriu, Tešedíkova 3, Košice - Barca pôsobí od roku 2012 (predtým v Diagnostickom centre, Opatovská cesta 101, Košice, 2006-2011)

Našimi klientami sú deti, žiaci a mládež so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami.

 

Cieľom CŠPP je dosiahnutie optimálneho rozvoja osobnosti detí so zdravotným znevýhodnením v záujme ich spoločenského a pracovného uplatnenia.

 

CŠPP poskytuje:

- komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, metodickú, výchovnovzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu

- ambulantnú logopedickú starostlivosť pre deti s poruchami výslovnosti, oneskoreným a narušeným vývinom reči, deti zajakavé, nehovoriace

- logopedickú starostlivosť pre deti priamo v mateřských školách – jednoduchšie poruchy rečového vývinu

- poskytuje poradenstvo zákonným zástupcom detí  a ďalším fyzickým osobám, ktoré sa na ich výchove a vzdelávaní podieľajú

- vyhľadáva a vedie evidenciu deti so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami

 

Činnosť poradne

- depistáž

- komplexná špeciálno-pedagogická diagnostika

- psychologická diagnostika a poradenstvo

- logopedická starostlivosť

- posúdenie školskej zrelosti

- predškolská príprava detí, najmä pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

- reedukačné cvičenia pre klientov poradne

- starostlivosť o začlenené deti v bežných triedach ZŠ

- poradenstvo a konzultácie pre rodičov a učiteľov pri výchove a vzdelávaní deti so zdravotným znevýhodnením

 

Do CŠPP sú prijímaní klienti na základe žiadosti rodiča, zákonného zástupcu, školy alebo školského zariadenia, ktoré dieťa navštevuje. Prijatie klienta je podmienené súhlasom jeho zákonného zástupcu.