Navigácia

Obsah

Aktuálne aktivity prebiehajúce v šk. roku 2022/2023

 

Individuálne stretnutia:

 • poradenské rozhovory a individuálne sedenia s deťmi;
 • akceleračný program zameraný na podnecovanie prosociálneho správania;
 • podnecovanie motivácie k zmene, konštruovanie užitočných menších cieľov;
 • tréning spolupráce;
 • techniky sebamonitorovania a sebaposilňovania;
 • inovatívne a kreatívne postupy zamerané na podnecovanie kladného sebaobrazu „Kvet identity“, „Čo všetko viem a neviem, že to viem“...;
 • individuálne postupy ako „Hľadanie užitočných cieľov“, „Sledovanie týždňa“, „Hodnotenie víkendu doma“, „Prvý polčas v DC“;
 • aktivity zamerané na tréning pozornosti;
 • odbúravanie agresivity pomocou sebakritického sebahodnotenia, tréningu koperácie;
 • používané techniky relaxačno-symbolickej psychoterapie;
 • reedukácie zamerané na nápravu čítania, písania, počítania, stimuláciu percepcie, motoriky, rozvíjanie kognitívnych funkcií;

Skupinové aktivity s deťmi:

 • práca s dvojicami zameraná na tréning spolupráce, rozvoj empatie, komunikačných zručností pomocou spoločných aktivít;
 • riešenie konfliktov s dvojicou – hľadanie riešení, dohody, kompromisy, akceptácia;
 • práca s triedou zameraná na zlepšenie klímy v triede, posilňovanie sociálnych väzieb, zvládanie impulzivity;
 • skupinové aktivity: projekty, hry, besedy realizované v spolupráci s učiteľmi;
 • tréning rozvážnosti, spolupráce a empatie;
 • skupinová arteterapia;
 • tematické liečebno-výchovné aktivity- cielené plánovanie zážitkov radosti;
 • biblioterapia – liečivá sila knihy;
 • projekt „Čítanie s porozumením“ s následnými aktivitami, ktorými sledujeme ako urobiť čítanie príťažlivým;
 • projekty: Čitateľský denník netradičnou formou, Vianočná kniha, ...;
 • hry, súťaže, besedy.

Intervenčný program Inštrumentálneho obohacovania Ravena Feuersteina. Cieľom je viesť jedinca ku kvalitnejšiemu a samostatnejšiemu učeniu a k čo najväčšej nezávislosti. Prakticky sa jedná o prebudenie motivácie k všestranným individuálnym mentálnym aktivitám (rozvoj kritického myslenia, tvorivých činností, metakognitívnych schopností), pretváranie pasívneho prístupu k získavaniu poznatkov na prístup aktívny.

Práca s rodinou. V rámci komplexnej starostlivosti o dieťa vnímame ako významné zapojiť do procesu zmeny rodinu i dieťa. Cieľom stretnutí je nadviazať s rodičmi bližší kontakt, vytvoriť komunitu rodičov s podobnými problémami. Práca s rodinou zahŕňa edukatívnu i zážitkovú zložku. Tematické okruhy sú cielene zamerané na efektívnu komunikáciu rodič - dieťa, dieťa – rodič, na obnovenie nefungujúcich resp. narušených vzťahov v rovine rodič –dieťa, na vymedzenie hraníc vo vzťahu k dieťaťu a trvaní na ich dodržiavaní, na prekonávanie rodičovského stresu a vyrovnávanie sa rodičov s diagnózou ich dieťaťa: ADHD. Cieľom stretnutí rodín je aj vytvorenie priestoru na vzájomné zdieľanie sa, spoluprežívanie ťažkostí, poznanie, že nie sme jediní, ktorí majú ťažkosti, vzájomné povzbudzovanie sa a odovzdávanie si skúseností.