Navigácia

Obsah

Cvičenia pre deti s vývinovými poruchami učenia

Cvičenia s deťmi s dyslektickými ťažkosťami

Modelovanie písmen z rôznych materiálov – zámeny písmen

Vyhľadávanie a vyfarbovanie /označovanie/ istého písmena v texte v časopise, knihe, zápis niektorých slov

Vymýšľame slová začínajúce na písmená, ktoré si dieťa zamieňa a zápis niektorých slov

Dokresľovanie písmena – fantázia, dotvoriť tlačený, alebo aj písaný tvar

Dopisovanie písmena – chýbajúcu časť

Obkresľovanie prstom tvar písmena, zápis písmena po vybodkovaných líniách

Práca s kockami s písmenami – skladanie slabík, slov

Čítanie spoluhlásky s rôznymi samohláskami - Sa, so, se, su, si

Spájanie slabík spievaním, ťahavým slabikovaním a postupne skracujeme ťahanie sssááááááá, mmóóó

Čítame: veee-seee-looo, /rozdeľujeme slová v texte zvislými čiarami: k-ni-ha, b-ra-t, s-to-li-č-ka, vl-k, z-mr-z-li-na.. /

Postupnosť čítania slov pri nácviku pozri pri sluchovej analýze a syntéze, dodržiavať rovnakú postupnosť náročnosti slov

Označiť v čítaných slovách zvislou čiarou úseky vyslovované naraz

U začiatočníkov možnosť farebne označiť slabiky do štvorčekov

Spoločné čítanie striedavé – jedno slovo, veta, odsek

Spoločné čítanie – naraz s dieťaťom v jeho rytme

Spoločné čítanie /8-10 slov/ – dospelý najprv prečíta slová, dieťa sa pozerá na vyslovenie slov, potom čítajú spoločne, potom dieťa samo

Práca s okienkom – postupné odkrývanie textu

Pod čítaný riadok používať pevný nepriesvitný pás

Podčiarknúť slová po predchádzajúcom sa zoznámení textu očami /istý počet viet/, najprv označené slová prečítam /možnosť ich napísať, rozložiť na hlásky, slabiky, poskladať z vyslovených hlások a pod/, potom čítam celý text

Vyhľadávať slová v texte, vetu, čítanie istého slova v istom riadku Napr. druhé slovo v prvom riadku../.

Svoje dokončovanie príbehu, vety

Čítanie viet s chýbajúcimi časťami slov, celými slovami, ktoré má dieťa opraviť, alebo s niektorými podobnými slovami /ušiel-utiekol, pec- sporák../, ktoré má dieťa označiť

Rozprávanie známeho príbehu podľa obrázkov

Skladanie slov /napr. z čítaného textu/ z poprehadzovaných slabík

Rozdeľovanie slov vo vete, kde sú slová napísané spolu

Cvičenia detí na rozvoj grafomotorických a vizuomotorických zručností, podpora písania

- Pri osvojovaní si a fixácii písmen využívať multisenzoriálny prístup – písmeno modelovať, tvarovať z rôznych materiálov, dokresľovať, vyslovovať...

- Využívať uvoľňovacie cvičenia pred písaním, aj v priebehu písania /rameno, lakeť – v stoji kreslíme do vzduchu, papier na stene, obkresľujeme ležatú osmičku – pohyb začína do ľava – jednou, druhou, oboma rukami, písanie veľkých tvaroch aj kreslenie do piesku, do krupice, do zošita so širokými riadkami../.

- Umožniť dieťaťu zmenu polohy tela, krátky odpočinok, relaxáciu.

- Pokúsiť sa o fixáciu správneho úchopu písacieho náčinia – položenie na 3. prste, palec a ukazovák pero pridržiavajú zo strán, 2 – 3 cm od hrotu pera /nenásilne/. Každé mierne zlepšenie a snahu oceniť.

- Využívať zošity s pomocnou liniatúrou, širšími medzerami medzi linajkami /aj u starších žiakov, nepísať do zošitov bez linajok/.

- Umožniť používať pomôcky – vhodné písacie a kresliace náčinie /pero Stabilo, Tornádo/, špeciálne násadky z moduritu alebo s trojuholníkovým prierezom, podložka so znázornením správnej polohy zošita.

- Rešpektovať pomalšie tempo písania, uprednostniť kvalitu pred kvantitou, aby nedošlo k zhoršeniu výkonu z dôvodu zbytočného náhlenia sa a nedávať prepisovať.

- Gramatické chyby v písomnom prejave /napr. diktáte – časovo limitovaný výkon/ si následne overiť ústne a potom spolu opraviť s vysvetlením pravidla. Slovo napíše dospelý, môže zvýrazniť farebne pravopisný jav a dieťa slovo niekoľkokrát odpíše. Diktáty nahradiť doplňovacím cvičením.

- Využívať špecifický autodiktát s predriekávaním jednotlivých hlások /nahlas/ a dôsledným doplňovaním diakritických znamienok hneď po napísaní písmena /cvičím – c, v, i, č mäkčeň, í dlžeň, m/.

- Pri prepise naučiť dieťa kontrolovať za sebou svoj zápis a porovnať ho s predlohou/tlačeným textom/, nesprávne napísané podčiarknúť, napísať správne niekoľkokrát

- Mäkčene a dĺžne a pod. zapísať hneď, nie až po napísaní celého slova.

- K náukovým predmetom – zápisy v zošitoch nahradiť okopírovaním zápisu spolužiaka /ak sa vzhľadom k zníženej kvalite zápisu sa nedajú využiť na domácu prípravu/, K písomnému overovaniu znalostí dieťaťa voliť skôr práce menšieho rozsahu, testové formy, stručné odpovede.

- Vo všetkých predmetoch tolerovať zníženú kvalitu písomného prejavu, rešpektovať pomalšie tempo zápisu – uprednostniť kvalitu pred kvantitou, dopriať viac času na napísanie. Oceniť časť, ktorá sa podarila, drobné pokroky, snahu. Naučiť heslovite zapisovať učebnú látku a graficky označiť vzťahy a súvislosti, možnosť dokresľovania obrázkov

- Tolerovať zníženú kvalitu grafického prejavu /písanie, rysovanie, kresebný prejav, motorické zručnosti na pracovnej výchove/, oceniť snahu.

- Umožniť v prípade potreby prechod na písanú formu tlačených písmen /2. stupeň/.

- Pri práci využívať často zásadu často, ale v kratšom rozsahu.

 

Práce s deťmi s dysortografickými ťažkosťami

- Naučiť sa postupne pravopisné pravidlá

- Doma písať diktáty, doplňovacie cvičenia, zdôvodňovať pravidlá

- Nesprávne napísané slovo predpísať, dieťa ho niekoľkokrát odpíše - zvýrazniť farebne časť slova, v ktorom dieťa pri písaní urobilo chybu, aby si zapamätalo správny tvar slova

- Autodiktát s predriekávaním

- Diktovať len slová, v ktorých dieťa zvládlo sluchovú analýzu, syntézu /pozri sluchové vnímanie, deti nižších ročníkov/, skôr bežne používané slová, postupne jednoduché vety

- Zoznámiť sa najprv s cvičením, ktoré mu nadiktujete – označiť si slová, v ktorých zvyčajne dieťa robí chyby /dlhé slabiky, vybrané slová../, potom text dieťa napíše

- Každé pravidlo prehľadne a farebne napísať na výkres a zavesiť na nástenku vo výške očí dieťaťa pri práci

Práce s deťmi s dyskalkulickými ťažkosťami

- Vysvetľovať numerické operácie názorným spôsobom Manipuláciou s predmetmi vysvetliť pojem číslo, vzťah číslovka /symbol/ a počet napr. predmetov

- Naučiť pracovať a tolerovať vizuálnu oporu /pomôcka vyhovujúca žiakovi – číselná os, prsty len do 10, tabuľky, počítadlo, kartičky s číslami, predmety.../ pri práci žiaka.

- Vzťahy pred, za, medzi, prvý, posledný, hneď za... porovnávanie množstva predmetov, pojmy viac, menej, rovnako

- Orientácia na ploche – pojmy vpravo, vľavo, hore, dole..., kreslenie podľa inštrukcií /vpravo hore nakresli slnko, pod neho mrak.../

- Triedenie predmetov podľa danej vlastnosti – trénovať správne reakcie na niekoľko naraz zadaných pokynov /vyber zelené malé trojuholníky../

- Učiť vzostupný a zostupný rad čísel, doplňovanie čísel v rade stúpajúcom, klesajúcom, povedz číslo pred 8, ktoré číslo je medzi 3 – 5, pokračuj v rade čísel za 49.., ktoré číslo je pred 90.. a pod.

- Kreslenie v labyrintoch, hľadanie v zamotaných čiarach... spájanie dvojíc podľa danej vlastnosti, dokresľovanie chýbajúcich častí do obrázka podľa predlohy, kreslenie rovnakého obrazca do štvorcovej siete, kreslenie zväčšeného obrazu do štvorcovej siete, dokresľovanie identickej polovice obrazca..

- Orientácia v priestore s používaním pojmov na, pod, za, pred, nad,..

- Cvičenie sluchovej pamäte – opakuj čísla, slová, vetu..

- Nácvik písania príkladov do zošitov so štvorčekmi

- Kreslenie čísel do štvorcovej siete /10x10 štvorčekov/ – jednou farbou desiatky, inou jednotky

- Naučiť jeden spôsob riešenia, neponúkať rôzne spôsoby vypočítania príkladu, pri zadávaní používať rovnaké slová

- Zápis viacciferných čísel do okienok s označením /desiatky D, stovky S.../

- V slovných úlohách zdôrazniť kľúčové slovo – čo máme vypočítať

- Naučiť typy riešenia slovných úloh – o viac, o menej , krát viac..., zadávať úlohy s minimálnou obmenou slov v zadaní, z učebnice zadania preformulovať.

- Násobenie, delenie vysvetľovať na manipulácii so skupinami predmetov, spoje naučiť spamäti, naučiť pracovať s tabuľkou násobkov

- Nácvik písania čísloviek /pri zrkadlovom zápise/, v dvojciferných číslach zápis najprv desiatok /zápis čísla zľava doprava/

- Používať farebné zápisy na zvýraznenie správneho tvaru čísla, znamienka operácie

- Dohľad nad žiakom, na jeho nesprávny postup /napr. zámenu znamienka/ hneď upozorniť, usmerniť

- V písomných operáciách /zápis čísel pod sebou/– dokresliť ceruzkou vertikálne čiary, alebo sieť štvorcov...nácvik správneho zápisu čísel pod seba

- Napr. farebne označiť pri násobení dvojciferným číslom rovnakou farbou číslo, ktorým násobím a výsledok

Spracovala: Mgr. Slavíková

podľa: Zelinková - Poruchy učenia, Dyslexia v predškolskom veku

Pokorná - Teorie nápravy porúch učenia

Simon - Dyskalkúlia

Blažková – Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy

Žáčková – Dyslexie, Dysgrafie, Zmyslová výchova