Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

Kto sme?

Personálne obsadenie a kontakty CŠPP

Rady logopéda

Rady špeciálneho pedagóga rodičom

Rady špeciálneho pedagóga učiteľom

Žiadosť o vyšetrenie

Projekty